Creștin ortodocșii o sărbătoresc, pe 19 iulie, pe Sfânta Macrina, care se numără printre sfinții protectori, făcători de minuni, aceasta fiind cunoscută, potrivit Calendarului Ortodox, drept apărătoare a femeilor și a copiilor.


Sfânta Macrina este apărătoarea mamelor, a femeilor care își doresc să devină mame și a copiilor orfani. Este cea mai mare dintre cei 10 frați și surori ai Sfântului Vasile cel Mare. Ea a fost logodită cu un tânăr, însă în momentul în care acesta a murit, a ales să se călugărească, împreună cu mama sa, Emilia.

Potrivit legendelor, mulți copii ar fi venit pe lume în urma rugilor fierbinți la această sfântă. De asemenea, se spune că mulți orfani din casele de copii și-au găsit familii bune care să-i adopte, tot în urma rugilor.

Troparul Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Macrina, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Mirele Cel Curat al frumuseţii sufletelor, de Care ai dorit, pe Care L-ai iubit din toată inima, Sfântă Macrina Preamărită, roagă-L să lumineze pe cei ce te laudă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca Cel Ce eşti adâncul bunătăţii celei mai presus de cuget, Hristoase, ai mărit pe mireasa Ta cea neîntinată, fiind lipită de dragostea Ta, pe Sfânta Macrina cea fără prihană şi pururea pomenită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudată Macrina, lauda fecioriei, cu fierbinţeală ţi-ai păzit trupul nevătămat, supunându-l Duhului prin sihăstrie şi prin vieţuirea ta cea aleasă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Hristos, Cel Ce a strălucit din pântecele tău, Mireasă a lui Dumnezeu, a răsărit Luceafăr în mijlocul inimilor, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine Preacurată Maica lui Dumnezeu şi le-a răsărit ziua purtătoare de lumină, Preasfântă Fecioară.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune şi în putere şi în bogăţie ne lăudăm; ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui Cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobită cu frumuseţe dată de Dumnezeu şi cu darul şi trăgându-te, lăudată, din neamul mucenicilor, ai râvnit obiceiului lor cel dumnezeiesc, Cinstită Macrina.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecându-te legii celei dumnezeieşti, fecioară, ai părăsit amestecarea vieţii şi ai fugit de tulburări, petrecând în posturi şi în rugăciuni.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De pruncă mică ai dorit după sfinţenie şi de ochii maicii tale ai rămas păzită, Sfântă Macrina, Prealăudată şi fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pământ Nearat te ştim pe tine, Preasfântă Fecioară, ca pe Una ce fără sămânţă ne-ai odrăslit nouă Spicul vieţii, prin Care, întărindu-ne, pe tine te fericim.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel ce sade în slavă pe scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit, Iisus Cel din Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce cântă: Slavă Hristoase, puterii Tale.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-te pentru lume şi pentru lucrurile lumii, te-ai îndreptat pe tine de dragostea cea dumnezeiască, a vieţui numai lui Dumnezeu, păzind frumuseţea Mirelui tău Nestricată şi Preacurată şi Preacinstită.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ceea ce a râvnit Cinstitei Tecla, întâia muceniţă şi ai urmat vieţii ei celei dumnezeieşti, prin credinţă, din suflare dumnezeiască ai primit de sus şi numele ei prin asemănare.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gătind mirese fecioarele, tu, Sfântă Macrina, le-ai adus Cuvântului Celui Fecioresc, Care a strălucit din Fecioară; căci nepătimirea ei pe faţă o ai arătat a fi cuviincioasă şi pe potrivă pentru Cel Nepătimitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeieştile râuri ale darurilor, izvoarele vindecărilor şi împărţirile bogăţiei celei dumnezeieşti se împart de la mâna cea începătoare de viaţă a Celui Ce S-a născut din pântecele tău, Mireasă a lui Dumnezeu, Ceea ce eşti cu numele de dar.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Necredincioşii nu vor vedea slava Ta, Hristoase; dar noi pe Tine, Unul-Născut, Strălucirea Slavei Dumnezeirii Tatălui, de noapte mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetând, frumoasă fecioară, la frumuseţea cea preacurată a cinstitului tău Mire, nu ai suferit să fie spurcată de patimi frumuseţea cea cinstită şi cu chip dumnezeiesc a sufletului tău, preaînţeleaptă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos mângâiere tare şi temeinică şi nesfărâmată, ai omorât tulburarea cea multă a patimilor, de noapte mânecând şi slăvind pe Domnul.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzitu-ţi-ai cugetul întărit către Hristos, căci către Dânsul din pântece te-ai dat, ceea ce eşti fără prihană şi Lui ţi-ai închinat sufletul şi trupul, din tinereţe sihăstrindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai pe Hristos, Ziditorul a toată lumea, Care ne-a închipuit de iznoavă pe noi, cei ce de bunăvoie am căzut la stricăciune şi ne-am înălţat către slava cea negrăită, o, Maică a lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas...

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea lui Hristos lămurit înflorind în cugetul tău, ai sădit tot felul de bunătăţi şi învăţăturile cele dumnezeieşti ale dreptei credinţe.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudând pe Dumnezeu cu rugăciuni neîncetate, fecioară, ai tras de la Dânsul ajutor tare şi ai primit darul dumnezeieştii feciorii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cununa darurilor te-a încununat Hristos, ca pe o fecioară curată şi te-a sălăşluit în cămările cele cereşti ca pe o povăţuitoare a cetei fecioarelor, cugetătoare de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cele deosebite mai dinainte s-au adunat în unire; căci tu în chip de negrăit ai născut cu două firi împreunate în ele pe Dumnezeu Cuvântul, Care cu adevărat S-a Întrupat din tine, Preacurată.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Iubind din toată inima pe Dumnezeu Cel Bun, Preacuvioasă Macrina şi cinstita Cruce a Acestuia pe umeri luând, cu osârdie ai urmat Lui, de unde ai şi aflat iertare de greşeli.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce ai izbăvit din foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe caldei, care fără dreptate vânau pe cei drepţi, Prealăudate Doamne, binecuvântat eşti, Dumnezeu părinţilor noştri.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Numai de Hristos dorind şi ca una ce erai rănită de dragostea cea desăvârşită, lămurit grăiai: după Tine voi alerga, Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădând mişcările patimilor celor mult tulburătoare, te-ai îmbrăcat cu haina cea luminoasă a nepătimirii, cântând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpând sprânceana, cea ca de fiară înălţată a vrăjmaşului, începătorul de răutăţi, ai primit darurile biruinţei, vrednică de laudă, cântând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu îndrăzneala ta cea de Maică, rupe, Preacurată, lanţul greşelilor, al celor ce, cu bună cucernicie şi cu credinţă, cântă naşterii tale: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi...

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu petrecerea ta cea cuvioasă sfinţeniei şi cu viaţă curăţită prin credinţă, te-ai arătat prinos nerăpit, ceea ce eşti de Dumnezeu insuflată, Mărită Macrina; şi împreună cu îngerii cântai: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcată cu omorârea patimilor, te-ai mutat către dumnezeiasca nemurire, învăţând în chip ales şi înţelept nemurirea şi însăşi mişcarea sufletului, cântând: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te la cuget şi la faţă de strălucirea vărsării de Lumina cea Întreit Luminătoare, ai adormit, preafericită, somnul cel fericit, văzând cu veselie pe Cel dorit de tine şi cântând: pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Sicriul cel Preasfânt şi Umbrit cu Dumnezeiescul Duh, pe tine, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel mai înainte de veci şi Veşnic, Care, pentru nespusa milostivire, S-a făcut Om, Născătoare de Dumnezeu te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva, adică prin boala...

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând tu cu adevărat după bogaţă mila lui Dumnezeu, ai hrănit pe toţi cei lipsiţi de sărăcie, prealăudată. Pentru aceea, Cel milostiv te-a mărit pe tine; căci te-ai arătat milostivă.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat, preamărită, înaintea lui Dumnezeu purtătoare de lumină; căci, împodobindu-te cu viaţă şi cu cuvânt şi cu tot felul de bunărăţi alese, te-ai făcut lumină şi ai luminat bună mireasma neamului, prin urcuşurile cele mai alese.

Stih: Sfântă Cuvioasă Macrina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai locuit, Sfântă Macrina, în cămara cea prealuminată şi în casă cerească de Mire, unde ajungând, fecioară, împreună cu arhiereii, fraţii tăi, roagă cu îndrăzneală pe Dumnul să mântuiască pe toţi cei ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rodul pântecelui tău a strălucit frumos întru podoabă mai mult decât toţi, că tu, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ai născut pe Dumnezeu Întrupat, Care S-a arătat ca să mântuiască pe om. Pentru aceea, toţi te slăvim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Mieluşea fără prihană şi curată, înfrumuseţându-te cu podoaba darului, tăinuit te-ai împreunat cu Domnul prin curăţia vieţii. Pentru aceasta, ai primit darul tămăduirilor, vindecând toate bolile cu puterea Duhului.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul a 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Căzând întru multe feluri de supărări de la vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, cuprins sunt de valul păcatelor mele celor nenumărate; ci, ca la un ajutor fierbinte şi ca la un acoperământ al meu, alerg la limanul bunătăţii tale, Preacurată. Pentru aceasta, Preasfântă Fecioară, roagă pe Cel Ce fără de sămânţă S-a născut din tine pentru toţi robii tăi, care neîncetat te laudă, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu credinţă se închină Preacuratei naşterii tale.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul a 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea...

Împuns fiind cu suliţa în coastă, Ziditorule, Cel Ce ai păzit pântecele nestricat, la naşterea Ta şi ai ucis cu suliţa pe tiranul, înnoind pe Eva cu înnoire dumnezeiască, Ţi-ai zidit firea din Adam cel dintâi, Tu, Adam cel de-al doilea. Pentru aceasta, dormind somnul cel din fire viu, tuturor ai dăruit viaţă; căci pe toţi i-ai deşteptat ca din somn, cu adormirea Ta, Cuvinte. Iar pe mine, Ceea ce fără durere Te-am născut, m-ai rănit cu suliţa, Milostive şi cu adormirea Ta m-ai lipsit de viaţa Ta.

 

Articol citit de 2887 persoane